*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ II

OPŁATY DODATKOWE

§ 5.

 1. Pasażer nie posiadający biletu stanowiącego potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej wraz z opłatą za przewóz.
 2. Opłatę dodatkową pobiera się w razie:
  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu, przez co należy rozumieć:
   1. brak ważnego biletu ( rozpoczęcie ważności biletu następuje z chwilą jego skutecznego skasowania w kasowniku znajdującym się w autobusie albo w momencie oznaczenia przez kasjera daty rozpoczęcia ważności na bilecie okresowym; bilety dziesięcioprzejazdowe i dwustrefowe zachowują ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez osobę, która wniosła nim opłatę, jednakże nie dłużej niż do momentu dojazdu do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii; bilet jednorazowy zachowuje ważność również po opuszczeniu autobusu w przypadku przesiadki, która winna nastąpić nie później jak 30 minut od momentu skasowania),
   2. legitymowanie się biletem o zaniżonej opłacie za przewóz w stosunku do obowiązującej taryfy lub posiadanych uprawnień,
   3. legitymowanie się biletem innego przewoźnika,
   4. legitymowanie się biletem zniszczonym lub skasowanym w sposób uniemożliwiający jego identyfikację,
   5. legitymowanie się biletem jednorazowym świadczącym o jego wielokrotnym wykorzystaniu,
   6. legitymowanie się karnetem dziesięcioprzejazdowym i biletem dwustrefowym skasowanym w innym pojeździe niż kontrolowany lub podczas przejazdu innym kursem,
   7. legitymowanie się miesięcznym biletem sieciowym imiennym bez zdjęcia lub znaczka na bieżący miesiąc, przyklejonego w określonym miejscu blankietu lub ze znaczkiem noszącym ślady uszkodzenia,
   8. ponowne wykorzystanie biletu przekazanego przez pasażera wysiadającego z autobusu,
   9. jazdę bez biletu,
   10. legitymowanie się biletem sieciowym piętnastodniowym, trzydziestodniowym i sześćdziesięciodniowym bez dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2. braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
  3. nieopłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie, przez przewóz przedmiotów zabronionych, (które mogą spowodować zanieczyszczenie lub uszkodzenia pojazdu, zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży pasażerów, uszkodzenie ciała pasażerów, przedmiotów cuchnących, żrących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych, trujących, broni palnej),
  4. spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
 3. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, po okazaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu w dziale obsługi klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.
 4. W przypadku wezwania do zapłaty, po okazaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu w dziale obsługi klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie ważnego na dzień przewozu biletu sieciowego imiennego, który jest co najmniej trzecim biletem tego rodzaju zakupionym przez pasażera, opłaty dodatkowa i przewozowa podlegają umorzeniu.

§ 6.

 1. Wysokość opłaty dodatkowej, ustala się biorąc za podstawę cenę normalnego biletu jednorazowego, w następujący sposób:
  1. jako 100-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. jako 80-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
  3. jako 18-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
   1. zwierząt i rzeczy, za których przewóz przewiduje się opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
   2. rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,
  4. jako 110-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
 2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej:
  1. o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako 25-krotność ceny normalnego biletu jednorazowego,
  2. o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się jako 20-krotność ceny normalnego biletu jednorazowego,
  3. o której mowa w ust. 1 pkt 3 ustala się jako 12-krotność ceny normalnego biletu jednorazowego.
 3. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 5-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego.
 4. Opłata za przejazd bez ważnego biletu nie obejmuje kosztów ustalenia tożsamości pasażera i kosztów windykacji.
tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19