*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie  dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ III

CENNIK

§ 7.

Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie. Obowiązuje od 01 stycznia 2017 roku.

Lp

Rodzaj biletu

Cena biletu

za przejazd w strefie A: miasto Stargard i miejscowość Lipnik oraz w lipcu i sierpniu m. Zieleniewo i Morzyczyn

za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach dwóch stref: A i B lub B i C

za przejazd w granicach trzech stref A, B i C

normalna

[zł]

ulgowa 50%

[zł]

ulgowa 75%

[zł]

normalna

[zł]

ulgowa 50%

[zł]

normalna

[zł]

ulgowa 50%

[zł]

1.

Bilet jednorazowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A.

2,80

1,40

*

*

*

*

*

2.

Bilet jednorazowy. Bilet ten obowiązuje dla przejazdów ze strefy A do stref B lub C oraz w granicach stref B i C

*

*

*

4,20

2,10

5,00

2,50

3.

Karnet dziesięcioprzejazdowy

24,0

12,00

*

*

*

*

*

4.

Bilet 24-godzinny, ważny na wszystkich liniach, od momentu skasowania przez 24 godziny. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A.

8,00

4,00

*

*

*

*

*

5.

Bilet rodzinny weekendowy(1)

10,00

6.

Bilet sieciowy miesięczny imienny

88,00

44,00

*

116,00

58,00

138,00

69,00

7.

Bilet sieciowy piętnastodniowy imienny ważny 15 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie

46,00

23,00

*

63,00

31,50

74,00

37,00

Bilet osoby posiadającej Stargardzką Kartę Dużej Rodziny

*

23,00

11,50

*

*

*

*

8.

Bilet sieciowy trzydziestodniowy ważny 30 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie:
1) imienny

86,00

43,00

*

114,00

57,00

136,00

68,00

a) Bilet osoby posiadającej Stargardzką Kartę Dużej Rodziny


43,00

21,50

*

*

*

*

b) Bilet osoby bezrobotnej(2)

b1) ważny przez okres 30 dni od dnia następnego po wydaniu skierowania do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

5,00

b2) ważny przez okres 30 dni od dnia następnego po nawiązaniu stosunku pracy

20,00

2) na okaziciela

144,00

72,00

*

*

*

*

*

9.

Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny - ważny 60 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie

164,00

82,00

*

218,00

109,00

250,00

125,00

Bilet osoby posiadającej Stargardzką Kartę Dużej Rodziny


82,00

41,00

*

*

*


10.

Opłata za przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia stanowi równowartość biletu jednorazowego osoby, która bagaż lub zwierzę przewozi, nie więcej jednak niż 2,80 zł


(1)- Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref A, B i C w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 lat. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 00:01 w sobotę do godz. 23:59 w niedzielę. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu przypada również na dzień świąteczny. Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) oraz dokumentem pozwalającym ustalić wiek dziecka.

(2) Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref A, B i C .Nabycie biletu jest możliwe na podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie , raz w okresie 12 miesięcy.

tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19