*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ II

ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

§ 3.

 1. Podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest przewóz autobusami osób i bagażu ręcznego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego.
 2. Przewoźnik może także realizować zadania innych gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, z którymi miasto zawarło przedmiotowe porozumienie komunalne, na zasadach określonych w tym porozumieniu.

§ 4.

 1. Komunikacją miejską winien być objęty obszar całego miasta.
 2. Trasy linii komunikacyjnych mogą przebiegać tylko ulicami, których jezdnia posiada odpowiednie parametry techniczne dla autobusów.

§ 5.

 1. Sieć komunikacji miejskiej stanowią linie komunikacyjne.
 2. Trasy linii komunikacyjnych winny łączyć przeciwległe krańce miasta a zarazem przebiegać przez śródmieście.
 3. W centrum miasta powinien znajdować się rejon, w którym zbiega się większość linii autobusowych i który stanowi dogodny dla pasażerów punkt przesiadkowy.

§ 6.

 1. O dostępności komunikacji miejskiej decydują izochrony dojścia.
 2. Izochrony, o których mowa w ust. 1 winny wynosić na terenie miasta:
  1. dla obszarów miejskich o zabudowie intensywnej - ok. 350 m,
  2. dla obszarów miejskich charakteryzujących się małą intensywnością zabudowy - od 500 do 1000 m,
  3. dla obszarów podmiejskich o małej intensywności zabudowy - od 1000 do 1500 m.

  §7.

  Częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych liniach komunikacyjnych powinna być uzależniona od potrzeb przewozowych mieszkańców, które ustala przewoźnik na podstawie badań potokowości przewozów lub innych badań marketingowych.

  § 8.

  Przystanki autobusowe winny być zlokalizowane w pobliżu zakładów pracy, szkół, przedszkoli, żłobków, osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych itp.

  § 9.

  Trasy linii komunikacyjnych, lokalizacja przystanków oraz rozkłady jazdy autobusów winny być dostosowywane do zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, zamieszkującej teren obsługiwany przez przewoźnika.

  § 10.

  Autobusy winny być zaopatrzone w informację wizualną zewnętrzną i wewnętrzną z numerem linii komunikacyjnej oraz oznaczeniem przystanku docelowego.

  § 11.

  O uruchomieniu, likwidacji lub zmianie trasy linii komunikacyjnej oraz o zmianie rozkładów jazdy autobusów przewoźnik informuje pasażerów w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 12.

  Przewoźnik ma obowiązek zapewnienia ciągłości sprzedaży biletów autobusowych.

tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19