*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ IV

PRZEWÓZ OSÓB

§ 20.

 1. Umowa przewozu jest umową cywilną, wzajemną. Przewoźnik przez zawarcie umowy przewozu zobowiązuje się do przewiezienia osób lub rzeczy i jednocześnie nabywa prawo do wynagrodzenia, zaś pasażer poprzez zawarcie umowy przewozu nabywa prawo do przewiezienia go i zaciąga zobowiązanie do uiszczenia przewoźnikowi wynagrodzenia.
 2. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez:
  1. skasowanie biletu jednorazowego o nominale zgodnym z aktualnie obowiązującą opłatą za przejazd,
  2. wykupienie odpowiedniego biletu okresowego i posiadanie go w czasie przejazdu,
  3. zajęcie miejsca w pojeździe w przypadku pasażerów zwolnionych z opłat i posiadanie na czas przejazdu dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego.
 3. W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń kasujących pasażer powinien powiadomić o tym obsługę autobusu.

§ 21.

 1. Każdy pasażer obowiązany jest do posiadania na czas przejazdu oddzielnego biletu (dopuszczalne jest kasowanie kilku biletów o łącznym nominale zgodnym z aktualną opłatą za przewóz) i zachowania go do kontroli.
 2. Pasażer ma prawo skorzystać z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego tylko w przypadku posiadania podczas przejazdu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
 3. Po wejściu do autobusu należy bezzwłocznie skasować bilet, a na wezwanie kontrolera okazać bilet. W przypadku korzystania z uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażer zobowiązany jest okazać dokument, z którego uprawnienia te wynikają.
 4. Nie stanowi dowodu wniesienia opłaty za przejazd bilet przeznaczony do skasowania i nie skasowany, zniszczony lub uszkodzony.
 5. Pasażerowi opuszczającemu autobus nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie wsiadającej do tego autobusu w celu przejazdu na podstawie już wykorzystanego biletu, zaś osobie, która taki bilet otrzymała nie wolno użyć go jako podstawy do przejazdu autobusem.

§ 22.

 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
 2. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" winni odpowiednio wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu wciskając przycisk sygnalizacyjny, a osoby zamierzające wsiąść na takim przystanku dać znak poprzez wyraźne podniesienie ręki.
 3. W komunikacji nocnej pasażer zobowiązany jest wsiadać do pojazdu pierwszymi drzwiami i bez wezwania okazać kierowcy autobusu bilet (okresowy lub jednorazowy przeznaczony do skasowania), ewentualnie dokonać zakupu biletu.

§ 23.

 1. W czasie jazdy autobusu pasażerowie zajmujący miejsca stojące zobowiązani są trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. W czasie przewozu dziecko może pozostawać w wózku tylko wtedy, gdy jest zabezpieczone szelkami uniemożliwiającymi wypadnięcie.

§ 24.

Pasażer zajmujący miejsce oznaczone napisem "Miejsce dla inwalidy" lub "Miejsce dla osoby z małym dzieckiem" itp., ma obowiązek zwolnić to miejsce w razie, gdy do autobusu wsiądzie osoba, dla której miejsce to jest przeznaczone.

§ 25.

Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego autobusem, w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierowcy prowadzenie autobusu.

§ 26.

 1. Kierowcy autobusu nie wolno ruszyć z przystanku bez uprzedniego sprawdzenia czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd a wszystkie osoby wsiadające znajdują się już wewnątrz autobusu.
 2. Rozpoczęcie jazdy przed zamknięciem drzwi jest zabronione.

§ 27.

 1. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osobie:
  1. nietrzeźwej,
  2. zagrażającej bezpieczeństwu lub porządkowi,
  3. wzbudzającej odrazę brudem lub niechlujstwem,
  4. odmawiającej zapłacenia należności za przewóz.
 2. Osobom, o których mowa w ust. 1 nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

§ 28.

Zabrania się i traktuje jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w autobusie:

 1. wsiadanie i wysiadanie po sygnale do odjazdu,
 2. jazdę na stopniach,
 3. otwieranie drzwi w czasie jazdy autobusu,
 4. nieuzasadnione dawanie sygnału do zatrzymania się autobusu,
 5. zanieczyszczanie autobusu,
 6. niszczenie urządzeń i wyposażenia autobusu,
 7. wychylanie się z autobusu,
 8. opieranie się o drzwi autobusu podczas jazdy,
 9. spożywanie lodów, zapiekanek, itp. mogących zabrudzić pasażerów lub wnętrze autobusu,
 10. palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych,
 11. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody materialne lub obrażenia ciała,
 12. wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19