*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ VI

KONTROLA BILETÓW

§ 33.

 1. Do kontroli biletów upoważnieni są kontrolerzy biletów i kierowcy autobusów.
 2. Na wezwanie osób, o których mowa w ust.1 pasażer ma obowiązek niezwłocznie okazać ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przejazdu lub przewozu bagażu.
 3. Kontrolerzy biletów posiadają identyfikatory ze zdjęciem, zawierające: numer służbowy, nazwę przewoźnika, zakres uprawnień, datę ważności oraz podpis i pieczęć wystawiającego dokument.
 4. Kontrolerzy biletów dokonujący kontroli w autobusach zobowiązani są do wylegitymowania się przed pasażerami.
 5. Pasażer może nie okazać kontrolerowi biletu lub dokumentu uprawniającego go do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, jeżeli kontrolujący nie spełni wymogu, o którym mowa w ust.4.

§ 34.

 1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, osoba upoważniona przez przewoźnika powinna pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową.
 2. Osoba upoważniona przez przewoźnika do kontroli biletów ma prawo:
  1. w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego celem spisania danych do wystawienia opłaty kredytowej i dochodzenia należności,
  2. w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego,
  3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19