*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie  dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

§ 1.

Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim uprawnieni są:

 1. emeryci i renciści - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty i dowodu tożsamości lub innego dokumentu pozwalającego stwierdzić uprawnienia do ulgi,
 2. dzieci w wieku od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole (na podstawie dokumentu pozwalającego ustalić wiek dziecka) oraz uczniowie szkół wszystkich typów do lat 25 - na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu pozwalającego ustalić uczęszczanie do szkoły,
 3. studenci szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej (art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 4. kombatanci i osoby represjonowane na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - Dz. U z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zm.).

§ 2.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim uprawnieni są:

 • dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie dokumentu pozwalającego ustalić wiek dziecka,

 • osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie dokumentu pozwalającego ustalić wiek osoby,

 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • osoby niewidome oraz przewodnicy tych osób, jaki i osoby niepełnosprawne o stopniu umiarkowanym z przyczyn chorób narządu wzroku, oznaczonej jako symbol 04-0 w legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  - na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,

 • osoby z upośledzeniem umysłowym - uczęszczający do placówek prowadzonych przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - na podstawie legitymacji,

 • dzieci i młodzież z wadą słuchu legitymujące się przynależnością do Polskiego Związku Głuchych - na podstawie legitymacji,

 • dzieci i młodzież legitymujące się przynależnością do stowarzyszeń pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo - na podstawie legitymacji,

 • na przejazdy do szkoły lub ośrodka i powrót do domu niepełnosprawni uczniowie objęci kształceniem specjalnym oraz dzieci i młodzież z uposledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi ? wobec których gmina realizuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 3A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2672 z póź. zm)- na podstawie dokumentu potwierdzającego objęcie ucznia kształceniem specjalnym, w tym w szczególności na podstawie legitymacji szklnej (kolor żółty o sygnaturze MENiS-II/182/2 lub MWN-I/51/2),

 • niepełnosprawne dzieci i młodzież do lat 16 - na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 • młodzież o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 24, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 • umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej,

 • radni Rad Gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa - na terenie działania rady i w miejscowościach będących siedzibą rad - na podstawie legitymacji radnego,

 • pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim oraz członkowie ich rodzin w takim zakresie w jakim określa to układ zbiorowy pracy,

 • honorowi dawcy krwi, zgodnie z zasadami przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim,

 • dzieci sześcioletnie wraz z opiekunem spełniające obowiązek przygotowania przedszkolnego, jeżeli droga dziecka z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, w dni zajęć szkolnych na podstawie dokumentu potwierdzającego realizację przygotowania przedszkolnego,

 • w dni zajęć szkolnych, na jednorazowy w ciągu dnia dojazd na zajęcia obowiązkowe w szkole i powrót do domu - na podstawie legitymacji szkolnej - uczniowie:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 8, zamieszkali na osiedlach Kluczewo i Pyrzyckim na odcinkach: od ul. Tańskiego do ul. Traugutta oraz od ul. Powstańców Warszawy do ul. Traugutta,

 2. Szkoły Podstawowej Nr 6, zamieszkali na osiedlu Kluczewo na odcinku od ul. Tańskiego do ul. Armii Krajowej,

 3. Gimnazjów, zamieszkali na Osiedlu Pyrzyckim i Osiedlu Kluczewo, jeżeli droga z miejsca ich zamieszkania do szkoły przekracza 4 km.,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP (art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin - Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.),

 • posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2199),

 • "Honorowi Obywatele Miasta Stargardu Szczecińskiego" i osoby wyróżnione "Medalem Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego" - na podstawie legitymacji określonej w uchwale Nr XIV/164/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia trybu i zasad przyznawania medalu pamiątkowego - Honorowy Obywatel Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz wpisu do Księgi Pamiątkowej Miasta - Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego i przysługujących uprawnień z tego tytułu,

 • inne wyżej nie wymienione osoby, jeżeli ulgi takie przysługują im na podstawie przepisów szczególnych,

 • opiekunowie osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, towarzyszący im w przejeździe ? na podstawie identyfikatora wydanego przez Miejski Zakład Komunikacji, którego zasady wydawania określono w § 10 ust. 3 niniejszej uchwały:

a) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w pkt 3;

b) osób z upośledzeniem umysłowym, o których mowa z pkt 8;

- podróżujących z dzieckiem

- podróżujących po odwiezieniu dziecka do szkoły lub po jego odbiór ze szkoły ? na podstawie jednorazowego biletu bezpłatnego;

c) niepełnosprawnych uczniów, o których mowa w pkt 8:

d) niepełnosprawnych osób do lat 16, o których mowa a pkt 9;

e) dzieci spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego, o których mowa w pkt 15;

 • pasażerowie podróżujący w dniu 1 listopada - tylko w autobusach linii komunikacyjnych, których trasa przejazdu przebiega bezpośrednio przy Cmentarzach Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki i Spokojnej;
 • pasażerowie podróżujący w dniu 22 września (Europejski Dzień bez Samochodu) w autobusach linii komunikacyjnych kursujących po obszarze miasta Stargard Szczeciński - za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu; na jeden dowód rejestracyjny może podróżować osoba okazująca w/w dokument wraz z osobami towarzyszącymi w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie;
 • pasażerowie podróżujący w sobotę i  niedzielę podczas corocznych obchodów Dni Stargardu w autobusach linii komunikacyjnych kursujących po obszarze miasta Stargard Szczeciński.

§3.

 1. Przewodnikiem osoby niewidomej, uprawnionej do przejazdów bezpłatnych na podstawie §9 pkt. 4 niniejszej uchwały może być osoba, która ukończyła 13 l1t, zostanie wskazana przez osobę uprawnioną i podróżuje w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 2. Opiekunem osoby niepełnosprawnej, opiekunem dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ? uprawnionym do przejazdów bezpłatnych na podstawie §9 pkt 21uchwały może być osoba, która ukończyła 13 lat, zostanie wskazana przez osobę uprawnioną i podróżuje w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz legitymuje się identyfikatorem wydanym przez Miejski Zakład Komunikacji.

 3. Identyfikator opiekuna osoby uprawnionej do bezpłatnych przejazdów, o których w ust.2 wydaje się na następujących zasadach:

  a) o wydanie identyfikatora może ubiegać się osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów na podstawie §9 pkt 3, 5, 8, 9 i 15 niniejszej uchwały;

  b) w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ubezwłasnowolnionych lub nieletnich, o wydanie identyfikatora może się ubiegać jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny;

  c) identyfikator wydaje się osobie, o której mowa w pkt 1 lub pkt 2 ? po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale;

  d) identyfikator wydaje oraz prowadzi ich rejestr Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim;

  e) wzór identyfikatora określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

  d) jednej osobie uprawnionej do bezpłatnych przejazdów, o której mowa w pkt 1 przysługuje jeden identyfikator;

  f) identyfikator wydawany jest jednorazowo nz czas trwania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;

  g) identyfikator ważny jest tylko w czasie trwania przejazdu i sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, o której mowa w pkt 1(z wyjątkiem, o którym mowa w §9 pkt 21 lit.c tiret drugie); identyfikator należy okazać podczas kontroli;

  h) dokonywanie w identyfikatorze jakichkolwiek wpisów lub poprawek przez osoby nieuprawnione czyni go nieważnym;

  i) o zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży identyfikatora należy niezwłocznie powiadomić Miejski Zakład Komunikacji.


tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19