*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM DLA ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

§ 1.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej uprawniona jest osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) oddał honorowo:

a)kobieta - 15 litrów krwi pełnej lub równoważną ilość osocza lub płytek krwi,

b)mężczyzna - 25 litrów krwi pełnej lub równoważną ilość osocza lub płytek krwi;

2) oddaje honorowo krew lub osocze przez co najmniej 15 lat.

§ 2.

1) Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest ważna legitymacja wydana przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim.

Wzór legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim:

Pobierz

2) Legitymacja ważna jest pięć lat od dnia wydania.

3) Legitymacja jest ważna z dowodem osobistym.

4) Legitymacja uprawnia do bezpłatnego przejazdu wyłącznie na terenie, na którym przewozy realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim.

5) Legitymacje są numerowane.

6) Odstępowanie legitymacji innej osobie jest niedozwolone.

§ 3.

1) Z wnioskiem o wydanie legitymacji zainteresowani występują do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko

- imię ojca

- datę i miejsce urodzenia

- adres zamieszkania

- ilość oddanej krwi i osocza

- czas honorowego oddawania krwi.

Wniosek o wydanie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami miejskiego zakładu komunikacji w Stargardzie Szczecińskim:

Pobierz

2) Do wniosku należy załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne oraz zaświadczenie potwierdzające czas honorowego oddawania krwi oraz ilość oddanej krwi wydane przez uprawniona osobę lub centrum krwiodawstwa, w której została oddana krew bądź osocze (Punkt Krwiodawstwa w Stargardzie Szczecińskim, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie lub inne).

3) Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

§ 4.

Właściciel legitymacji jest zobowiązany okazywać ją wraz z dowodem osobistym organom kontrolnym.

§ 5.

Rejestr honorowych dawców krwi, którym wydano legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów prowadzi Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim.

§ 6.

O zgubieniu lub kradzieży legitymacji, posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczeciński.

§ 7.

Po upływie jednego miesiąca od daty zgłoszenia o zgubieniu lub kradzieży legitymacji, Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim będzie wystawiał duplikat legitymacji.

tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19