*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

"Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o  najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń"

op.JPG

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach.

Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską w Stargardzie oraz w gminach ościennych (gminy wiejskie: Stargard i Kobylanka), a także negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne w obszarze funkcjonalnym.

Poza wskazanym celem projektu, w jego ramach można wyodrębnić cele pośrednie skupione w  trzech obszarach tj.:

- środowiskowy:

1. Zmniejszenie emisji CO2 generowanej przez zbiorowy transport publiczny.

2. Ograniczenie hałasu występującego w środowisku miejskim.

3. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na obszarze funkcjonalnym w oparciu o zrównoważony transport publiczny.

- społeczny:

1. Zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego.

2. Zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa.

3. Poprawa jakości życia poprzez stworzenie wydolnego i sprawnego systemu zbiorowego transportu publicznego, w tym integracja przestrzenna różnych gałęzi transportu umożliwiająca sprawną zmianę środka transportu - realizacja połączeń typu "od drzwi do drzwi".

4. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat roli transportu niskoemisyjnego w miastach.

- gospodarczy:

1. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej na obszarze funkcjonowania projektu poprzez stworzenie wydajnej sieci połączeń w ramach zbiorowego transportu publicznego.

2. Poprawa warunków funkcjonowania terenów o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Stargardu, w tym m.in. strefy przemysłowej.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zakupionych zostanie 16 szt. nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych spełniających normę EURO VI o  łącznej pojemności 1360 osób.

Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze funkcjonalnym Stargardu poprzez poprawę jakości podróży komunikacją zbiorową. Nastąpi wymiana starego taboru na nowe niskopodłogowe autobusy. W związku z realizacją projektu poprawie ulegnie dostępność transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, starszych czy podróżujących z dziećmi. Nowoczesne wyposażenie pojazdów, m.in. klimatyzacja, system informacji pasażerskiej oraz monitoring wizyjny, wpłyną na wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wartość całkowita projektu: 17 220 615,00 PLN;

Wartość przyznanego dofinansowania: 9 800 000,00 PLN

tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19